Algemeen

Missie

logo katholiek onderwijs Vlaanderen

Het Lutgardiscollege ... een katholieke dialoogschool.

We staan in tal van vakken en tijdens het hele schoolgebeuren uitdrukkelijk stil bij de verschillende godsdiensten en levensvisies die ons menselijk handelen bepalen en die in onze samenleving circuleren. We stimuleren leerlingen om hierover op een respectvolle manier met elkaar te dialogeren.

We confronteren de leerlingen met de katholiek/christelijke levensvisie die de normen en waarden van onze school draagt.

Meer informatie over:

Engagementsverklaring Katholiek Onderwijs

Het Lutgardiscollege ... een kwaliteitsvolle ASO-school.

 

Wie zijn wij?

Het Lutgardiscollege is een moderne en kwaliteitsvolle school met een degelijk studieaanbod. In de eerste graad kan je de keuze maken of je Latijn volgt of moderne wetenschappen. Vanaf de tweede graad kan je bij ons terecht voor drie richtingen: Latijn, wetenschappen of economie. In de derde graad maak je de keuze of je deze richtingen wenst aan te vullen met extra uren wiskunde of extra uren talen.

Meer informatie over:

ons studieaanbod

onze lessentabellen

Benieuwd wat een diploma van het Lutgardiscollege je kan opleveren? Bekijk dan zeker:

onze Wall of Fame

Het Lutgardiscollege ... een kleine, maar gezellige school.

 

Onze kleinschaligheid is een grote troef: zo staan leerkrachten en directie dicht bij de leerlingen en is de drempel voor ouders ook veel kleiner. In onze school kent iedereen elkaar en kan iedereen bij elkaar terecht. Het geeft ons de mogelijkheid om elke leerling individueel te begeleiden en onderwijs-op-maat aan te bieden: dit kan o.a. vertaald worden in extra uren begeleiding tijdens de middag of intensieve ondersteuning via ons digitaal communicatieplatform.

Meer informatie over:

ons zorgbeleid

 

Het Lutgardiscollege ... een school waar iedereen zich thuis kan voelen.

 Lutgardiscollege, een thuis

De voorbije jaren werkten wij samen met ouders, leerlingen en leerkrachten rond de identiteit van de school en de strategische doelstellingen voor de komende jaren. Zowel ouders, leerlingen als leerkrachten benadrukten dat het Lutgardiscollege vooral een school is waar iedereen zich thuis voelt. Een school waar samen hard gewerkt wordt om een hoog kwaliteitsniveau te bereiken, maar waar daarnaast het welbevinden van de leerlingen centraal staat.

In de nabije toekomst wordt het strategisch plan verder uitgewerkt. Hiermee willen wij duidelijk maken welke richting wij de komende jaren samen wensen in te slaan.

Meer hierover in:

ons strategisch plan

Visie

 

Het Lutgardiscollege werkte de voorbije jaren verschillende beleidsdocumenten verder uit rond evaluatie, zorg en talenbeleid. Vaak gaat het hierbij om het neerschrijven van de verschillende activiteiten, ideeën en waarden die reeds jaren gangbaar zijn op ons college. Het uitschrijven maakt het zowel voor de leerkrachten en directie, als voor de ouders en leerlingen overzichtelijker en concreter. Daarnaast krijgen we ook een duidelijk beeld over de status van elk onderwerp waardoor sommige onderwerpen opnieuw terug te vinden zijn in ons schoolwerkplan.

 

Pedagogisch project

Het voorbije jaren werkten we hard aan onze nieuwe visietekst. Wij zijn er in geslaagd om de identiteit van onze school te beschrijven in 4 pijlers. Deze pijlers zijn het resultaat van een participatief traject met leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. School maken doen we samen. 

De 4 pijlers van de Lutgardisscholen

Leren en leven gaan hand in hand in de Lutgardisscholen. Wat je in onze kribbe, kleuter-, lagere en middelbare scholen leert, blijft je een leven lang bij. En van wat je er beleeft, leer je elke dag bij. ’Leren leven’ is de rode draad door ons opvoedingsproject. Dat steunt op vier pijlers. De Lutgardisscholen zijn kwaliteitsvolle, geborgen, sociale en talige scholen. 

 

LEREN LEVEN in een kwaliteitsvolle omgeving

Onze scholen bieden kwaliteitsvol onderwijs aan. Met lessen van formaat en leermiddelen van niveau, in een moderne en prikkelende leeromgeving. Wat je in de Lutgardisscholen leert, blijft je bij. Daar zorgt elke leerkracht voor. Met passie, doorzettingsvermogen en geduld. Want elke leerling is anders. En iedereen leert op zijn of haar ritme. Bij ons gaat leren verder dan kennis verwerven. We stimuleren je om ook vaardigheden en attitudes aan te leren. Zaken die je bijblijven. Dingen die je doen groeien als peuter, kleuter, kind, jongere en mens.

 

LEREN LEVEN in een geborgen omgeving

Onze scholen zijn geborgen plaatsen. Je kent er iedereen meteen bij naam en toenaam. Leerlingen en leerkrachten gaan respectvol met elkaar om. Ons schoolklimaat is warm, gezellig en veilig. Je brengt een groot deel van je leven door op school. We willen dan ook dat je je thuis voelt bij ons. Daarom staan persoonlijke, sociale en studiebegeleiding bovenaan onze schoolagenda. Onze school wil alle leerlingen omringen met de nodige zorg, ondersteuning en remediëring. Bij ons ben je geen nummer. In de Lutgardisscholen van Brussel maken leerlingen en leerkrachten elke dag samen school.

 

LEREN LEVEN in een sociale, katholieke omgeving

Als katholieke dialoogschool geven de Lutgardisscholen levenslessen: lessen voor het leven en lessen in het leven. Onze leerkrachten leren je dan ook verder kijken dan de speelplaats lang is. Zo sta je op het einde van je schooltijd als verantwoordelijke wereldburger met beide voeten in de maatschappij. Onze scholen zijn gebouwd op meer dan honderd jaar onderwijsgeschiedenis. We laten ons inspireren door de katholieke waarden zoals gastvrijheid, solidariteit en verbondenheid die de broeders Maristen steeds hebben uitgedragen. Daarom geven we álle kinderen en jongeren gelijke onderwijskansen.

 

LEREN LEVEN in een talige omgeving

Taal staat centraal in de Lutgardisscholen. Taalvaardige leerlingen beschikken immers over een persoonlijke en maatschappelijke rijkdom. We spreken Nederlands op onze scholen. We begeleiden leerlingen en hun ouders om dat engagement aan te gaan. De aandacht voor taal betekent ook dat we verstaanbaar en transparant met hen communiceren. Ook wij willen leren. Begrijpen en begrepen worden.

Talenbeleid

Taal is troef!

Het Lutgardiscollege besteedt extra aandacht aan kwalitatief hoogstaand taalonderwijs op maat van elk kind.

Taal is troef!Wij leven vandaag in een ‘de wereld is mijn dorp’-cultuur, waar talenkennis nog belangrijker is geworden dan voorheen. Ook op onze school hechten wij veel belang aan omgaan met taal. Ons taalbeleid richt zich zowel op het ondersteunend vlak als op de klaspraktijk. Zo leren wij in de lessen Nederlands technieken om spelling onder de knie te krijgen, zoeken wij manieren om moeilijke teksten beter te begrijpen en oefenen wij alle vaardigheden in veel verschillende situaties. Ook in de niet-taalvakken trekken wij de lijn door.  De leerlingen krijgen tips om bijvoorbeeld een moeilijke tekst uit de les aardrijkskunde of geschiedenis in te studeren, ze leren hoe ze de moeilijke woorden uit de chemieles moeten verwerken enz. 

Het Lutgardiscollege speelt hier nog verder op in door vanaf het eerste jaar extra lesuren Nederlands en Frans aan te bieden. Tijdens deze extra taallessen gaat onze aandacht naar de individuele vaardigheden van elk kind. Bij het begin van het schooljaar wordt elk kind getoetst op zijn/haar kennis en vaardigheden van het Nederlands en het Frans. Na peiling en evaluatie van de resultaten, ontwikkelen wij voor elk kind een aangepast programma. Omdat de laatste jaren hebben aangetoond dat een dergelijke ondersteuning ook voor Engels noodzakelijk is, worden er nu ook extra lesuren Engels voorzien in de tweede graad.

Liever een ander taalvak dan extra lesuren Nederlands, Frans of Engels? Ook dat kan op het Lutgardiscollege: vanaf de tweede graad kan je kiezen voor een initiatie Spaans of Duits.

Op onze school trachten we zo een positief klimaat te creëren waar elke leerling op zijn/haar eigen manier leert omgaan met taal en dit op een degelijk niveau!

Zorgbeleid

Zorg voor alle leerlingen!

Het Lutgardiscollege staat bekend om zijn familiale en zorgende aanpak voor alle leerlingen. Deze aanpak is o.a. terug te vinden in:

 

De leerlinggerichtheid van leerkrachten en directie

Onze leerlingen vormen steeds het uitgangspunt bij beslissingen of wijzigingen. Zo trachten wij hen steeds te betrekken bij belangrijke beslissingen en overleggen wij waar mogelijk. Bij alle taken en opdrachten worden zij steeds centraal geplaatst. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in:

 • het opstellen van de lessenroosters waar voor de eerste graad wordt gewerkt met een maximale spreiding van de (hoofd)vakken en een groepering van de uren voor sport, techniek en plastische opvoeding. Voor de tweede en de derde graad werken we vaker met blokuren, om de leerlingen zo voldoende tijd te geven om grotere oefeningen af te ronden.
 • het opstellen van de examenroosters gebeurt steeds in overleg met de vertegenwoordigers van de leerlingenraad. Zij krijgen een belangrijke stem en kunnen steeds wijzigigen aanvragen en voorstellen mee uitwerken.
 • het uitwerken van geïndividualiseerde of klassikale remediëringsvoorstellen om onze leerlingen alle mogelijke slaagkansen te bieden
 • een mogelijke wijziging van het schoolreglement: zo werd op vraag van de leerlingen het gsm-gebruik tijdens de pauzes én op de speelplaats toegelaten
 • het participatieve beleid rond het schoolgebeuren: de vertegenwoordigers van de leerlingenraad worden meermaals per jaar uitgenodigd om hun voorstellen en wensen kenbaar te maken. Samen zoeken wij dan uit wat haalbaar en mogelijk is.
 • de vertegenwoordiging van onze leerlingen in belangrijke participatieorganen zoals de leerlingenraad en de schoolraad
 • ...

 

Het uitgebreide zorgcontinuüm

De zorgverlening op het Lutgardiscollege is geïntegreerd in het dagelijkse schoolgebeuren: in onze school zijn alle leerkrachten en directie bereikbaar en dit voor al onze leerlingen en voor alle ouders. Weet je niet onmiddellijk tot wie je te richten? Dan proberen we je hier alvast op weg te zetten.

Onze niet-Latinisten van het eerste jaar krijgen een apart klasuur waar zij werken rond leren leren, planningen maken... Daarnaast gaat er ook uitgebreide aandacht naar het werken aan een hechte klasgroep en wordt er vaak gedebatteerd over maatschappelijke en pedagogische thema's.

Alle andere leerlingen over de verschillende graden heen kunnen voor vakgebonden vragen of problemen steeds terecht bij hun (vak)leraars. In het Lutgardiscollege staan wij erop om steeds in dialoog te gaan met onze leerlingen en nodigen hen daarvoor dan ook uit tijdens de middagpauzes, speeltijden of op andere afgesproken tijdstippen. Als er bijkomende vragen of opmerkingen zijn of als je nood hebt aan een globalere aanpak, dan is er steeds de titularis of klassenleraar en zijn co. Samen starten zij met jou het volledige schooljaar en zijn zij jouw belangrijkste aanspreekpunt. Je kan steeds bij hen terecht om over het schoolgebeuren zoals de klasgroep, evaluaties... te spreken.

Wens je een meer individuele aanpak of overschrijden je vragen het schoolse gebeuren? Dan kan je ook hiervoor terecht bij je titularis. Mogelijks zal hij of zij je vragen om dit verder aan te mogen kaarten bij de leerlingbegeleider van jouw graad. De leerlingbegeleider is jouw vertrouwenspersoon en hanteert een meer persoonlijke aanpak om samen met jou een oplossing te zoeken. Door hun deskundigheid, de onderlinge overlegmomenten of de 'cel'momenten met het CLB (centrum voor leerlingbegeleiding) kan er aan een diepgaandere oplossing worden gewerkt.

Tot slot is ook de directie een belangrijk en steeds bereikbaar aanspreekpunt voor iedere leerling en zijn of haar ouders en dit zowel voor schoolse als voor niet-schoolse aangelegenheden. 

 

Het uitvoerige anti-pestplan

Pesten is niet cool"Pesten is niet cool" en op het Lutgardiscollege werd de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in activiteiten en acties tegen pesten. Wij trachten de pestproblematiek zowel curatief als correctief aan te pakken.

Curatief en preventief door jaarlijks verschillende workshops en informatiemomenten te organiseren. Hiermee starten we al tijdens de eerste week van september. Daarnaast worden tijdens het jaar tal van activiteiten georganiseerd om mekaar beter te leren kennen en te werken aan een positieve klassfeer (bv. ontmoetingstweedaagse, klasdagen, extra-muros...). Wij staan erop dat onze leerlingen zich respectvol gedragen ten opzichte van hun medeleerlingen en hun leerkrachten. 

Wanneer er zich een incident heeft voorgedaan, schakelen we over naar de correctieve aanpak: we zullen kort op de bal spelen, alle partijen aanhoren en vervolgens kort en krachtig reageren. Pesten wordt niet getolereerd op onze school! Merk je iets op dat niet kan op onze school? Mail dan naar .  

 

Benieuwd naar ons volledig pestactieplan? Neem dan binnenkort zeker nog eens een kijkje op onze website. Het uitwerken van een globaal anti-pestplan is een operationele doelstelling voor het komende jaar.

 

Gepersonaliseerde maatregelen bij leermoeilijkheden

Gepersonaliseerde maatregelenWanneer een leerling het wat moeilijker heeft en verhoogde zorg noodzakelijk is, dan bekijken wij samen met de leerling en de ouders welke individuele zorgmaatregelen (sticordi) wij kunnen aanbieden. Dit kan gaan over:

 • differentiatie op vlak van tijd en instructie: bv. langere werktijden of  mondelinge toelichting van de vragen
 • differentiatie op vlak van opdrachten (bv. bij luisteroefeningen), het aanpassen van papierformaten, het vegroten van het lettertype...
 • flexibel omgaan met spellingsfouten
 • het toelaten van hulpmiddelen en/of ondersteunend materiaal
 • het organiseren van remedïerend werken door inhaallessen en huiswerkbegeleiding tijdens de middagpauzes
 • ...

Tijdens de examenperiode worden nog bijkomende voorzieningen aangeboden: zo kunnen onze leerlingen hun examens in een kleinere groep in een apart lokaal afleggen.  Voor sommige maatregelen wordt om een attest gevraagd, deze afspraken gebeuren steeds in onderling overleg met de leerlingbegeleiders en de directie.

 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Bron: http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/M-decreet/veelgestelde-vragen-leraren-scholen.htm

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften die mits redelijke aanpassingen door de school het curriculum van het gewoon onderwijs kunnen volgen, krijgen nu het recht om zich in te schrijven in een gewone school. Redelijke aanpassingen zijn bijvoorbeeld laptops in de les, rekenmachines, langere toetstijden  enzovoort. Deze leerlingen zijn altijd al welkom geweest op het Lutgardiscollege (zie ook de gepersonaliseerde maatregelen bij leermoeilijkheden).

Leerlingen voor wie de aanpassingen die nodig zijn om de gewone leerdoelen te halen, onredelijk zijn en die dus een individueel aangepast curriculum nodig hebben, kunnen zich inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs. Ze  kunnen zich ook in een gewone school inschrijven, maar in dat geval moet de  school met het CLB, de klassenraad en de ouders overleggen of een individueel  aangepast curriculum mogelijk is. Vindt de school de aanpassingen die ze moet  doen niet redelijk, dan kan ze de inschrijving weigeren.

Meer informatie over het M-decreet vind je op de website van 'Onderwijs Vlaanderen' of via Klasse.be

Evaluatiebeleid

Een tweeledig evaluatiesysteem

Het Lutgardiscollege heeft gekozen voor een tweeledig evaluatiesysteem: in de lagere jaren wordt er deels gewerkt met permanente evaluatie, deels met examens.  Om onze leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs, wordt in de loop van de leerjaren het deel permanente evaluatie afgebouwd en het examengedeelte vergroot.  Zo wordt in de derde graad voornamelijk gewerkt met semestriële examenreeksen.

Naast  het  bevragen  van  inhoudelijk  kennis,  maakt  ook  de  vooruitgang  op  gebied  van (vakspecifieke) vaardigheden en attitudes deel uit van het evaluatiesysteem.

 

Eerste graad

De leervorderingen van elk kind worden regelmatig geëvalueerd. Dit kan via overhoringen van kleine leerstofgehelen (KO), via opdrachten en taken of onder de vorm van examens.

  Permanente evaluatie Examens
Eerste jaar

De vakken

 • geschiedenis
 • godsdienst
 • techniek
 • plastische, muzikale  en  lichamelijke  opvoeding 
 • taalverrijking  Nederlands  of  Frans (keuzevak)

worden enkel via permanente evaluatie beoordeeld. Dit houdt in dat er ongeveer wekelijks een kleine overhoring (KO) kan plaatsvinden of dat er punten worden gegeven op samenwerken, een groepswerk, een presentatie, een taak, enz.

De vakken

 • aardrijkskunde
 • natuurwetenschappen
 • Nederlands
 • Frans
 • Wiskunde
 • Latijn (keuzevak)

worden ongeveer wekelijks beoordeeld via een mondelinge of schriftelijke kleine overhoring (KO) én onder de vorm van een examen in december, maart/april en juni.

Tweede jaar

De vakken

 • geschiedenis
 • godsdienst
 • techniek
 • muzikale  en  lichamelijke  opvoeding 
 • taalverrijking  Nederlands  of  Frans (keuzevak)

worden enkel via permanente evaluatie beoordeeld. Dit houdt in dat er ongeveer wekelijks een kleine overhoring (KO) kan plaatsvinden of dat er punten worden gegeven op samenwerken, een groepswerk, een presentatie, een taak, enz.

 De vakken
 • aardrijkskunde
 • natuurwetenschappen
 • Nederlands
 • Frans
 • Wiskunde
 • Latijn (keuzevak)
 • of WW en SEI (keuzevak)

worden ongeveer wekelijks beoordeeld via een mondelinge of schriftelijke kleine overhoring (KO) én onder de vorm van een examen in december, maart/april en juni.

 

Tweede en derde graad

De frequentie van kleine overhoringen neemt geleidelijk af en de examenperiode wordt uitgebreid. Stilaan bereiden wij onze leerlingen voor op semesteriële examenperiodes: in de tweede graad wordt het aantal examens in maart/april ingekort en in de derde graad is deze examenperiode zelf onbestaande. De leerlingen van de derde graad hebben enkel examens in december en in juni. Zo worden de leerlingen goed voorbereid op het verwerken van uitgebreide leerstofgehelen in het hoger en universitair onderwijs.

Meer informatie over het examenreglement en de puntenverdelingen vind je in :

ons schoolreglement

 

Regelmatige rapportering

Op het Lutgardiscollge krijg je jaarlijks vijf tussentijdse rapporten: in de loop van het eerste trimester krijg je twee tussentijdse rapporten en in het tweede semester nog drie. Je ontvangt een semesterrapport eind december en eind juni. Het eindresultaat en je attest worden je samen met het jaarrapport kenbaar gemaakt. Daarnaast kan je titularis of iedere vakleerkracht je een gepersonaliseerd vakrapport meegeven. Hierin kan je een verduidelijking van je examencijfers of je rapportcijfer terugvinden, maar ook studietips en/of verbetervoorstellen.

Tweemaal per jaar met Kerst en met Pasen, krijgen de leerlingen ook een attituderapport mee naar huis waarin de leefhouding centraal staat. 

 

Verschillende overlegmogelijkheden

Tijdens een schooljaar worden er 2 individuele oudercontacten georganiseerd, waarbij u de gelegenheid krijgt om met de verschillende leraars een persoonlijk onderhoud te hebben. Voor de eerste graad en het derde middelbaar wordt u bovendien persoonlijk uitgenodigd om het kerstrapport te komen ophalen bij de titularis. Op het einde van het schooljaar kan u tijdens onze ombudsnamiddag langskomen voor vragen, inzage in examens of voor vakantietaken.

Daarnaast kan u op verzoek en na afspraak ook op een ander tijdstip met onze leerkrachten of met de directie afspreken. Voor vragen of korte mededelingen kan u ook steeds gebruik maken van het agenda vof kan u een berichtje sturen via ons communicatieplatform.

Visietekst: vakoverschrijdende eindtermen

‘Vakoverschrijdende eindtermen’

Als vertrekpunt voor onze visie op vakoverschrijdende eindtermen neemt onze school de grondgedachten van het eigen opvoedingsproject. De eindtermen sluiten immers nauw aan bij ons opvoedingsproject, dat de visie en dus ook de doelen voor heel onze school beschrijft.

Het Lutgardiscollege wil naast degelijk vakgebonden onderwijs ook werken aan een brede vorming van de jongeren. Hierbij gaat onze aandacht naar individuele ontplooiing, niet enkel op cognitief, maar ook op psychisch/emotioneel en fysiek vlak. Deze vorming van de hele persoon gebeurt vanuit een evangelische spiritualiteit en schept ruimte voor zingeving en waardenopvoeding. Vanuit dit perspectief is er ook aandacht voor de relaties met de medemens, met de brede samenleving, met het leefmilieu. Bijzondere aandacht ook voor basisvaardigheden om zinvol te functioneren in de samenleving en te werken aan een ‘betere wereld’.

De school streeft de vakoverschrijdende eindtermen na via o.a. bestaande activiteiten en projecten. Die worden voortdurend verrijkt en verdiept zodat ze bewuster inspelen op de vakoverschrijdende eindtermen. Nieuwe activiteiten en/of projecten die kaderen in het opvoedingsproject van de school zullen vanuit de invalshoek van de vakoverschrijdende eindtermen worden benaderd. Ook de schoolcultuur in de ruime zin van het woord wordt vanuit deze eindtermen geëxpliciteerd.
Daarnaast wil het Lutgardiscollege ook werken aan de integratie van de vakoverschrijdende eindtermen in de vakken. De school is van oordeel dat de vakoverschrijdende eindtermen een aangepast onderwijsgedrag vereisen en steunen op het voorbeeldgedrag van leerkrachten en opvoedend personeel.

De hoeksteen voor het nastreven van de vakoverschrijdende eindtermen is het lerarenkorps. In die taak worden ze ondersteund door de directie(raad), de graadcoördinatoren, het CLB en de pedagogische begeleiding.

De directieraad zal toezien op de integratie in de vakken, zorg dragen voor een globaal overzicht en voor coördinatie over de vakken heen. De praktijk wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig wordt een en ander bijgestuurd.

Voor de verschillende vakoverschrijdende initiatieven wordt een analyse gemaakt, zowel van de bestaande vakoverschrijdende initiatieven als van de vakleerplannen.
Op basis daarvan worden de prioriteiten voor de uitdieping van deze eindtermen gedurende de volgende jaren vastgelegd. De uitdieping streeft tevens naar complementariteit over de vakken heen. Dit actieplan wordt opgenomen in

ons strategisch plan

Strategie

 

In het schooljaar 2013-2014 legden wij de strategische doelstellingen voor de komende vijf jaren vast samen met leerkrachten, leerlingen en ouders. Uit de enquête bleek iedereen het Lutgardiscollege te beschrijven als een school waar iedereen zich thuis kan voelen. We hebben deze strategische doelstelling dan ook hernomen en opnieuw bovenaan ons lijstje gezet. Wij willen ons de komende jaren extra inzetten en duidelijk aantonen waarvoor wij staan en wat het Lutgardiscollege te bieden heeft.

De strategische doelstellingen van het Lutgardiscollege:

 1. Wij werken aan een school waar iedereen zich thuis kan voelen.
 2. Wij vinden het belangrijk dat de gebouwen en klassen van het Lutgardiscollege over het nodige materiaal beschikken om goed te kunnen lesgeven en waar het aangenaam vertoeven is.
 3. Wij streven naar een hoog kwaliteitsniveau (volgens de norm van de inspectie).
 4. Wij streven naast een grote kennisoverdracht, ook het bijbrengen van de nodige attitudes en vaardigheden na.
 5. Op het Lutgardiscollege vinden we taal belangrijk en daarom verdient dit een centrale plaats in het schoolgebeuren.

fish 388346 1280

Het strategisch plan is een dynamisch document en zal dus steeds verder aangepast en aangevuld worden.

download ons strategisch plan