Leden

De schoolraad van het secundair onderwijs bestaat uit:

 • namens de ouders: Stefanie Van De Velde
 • namens de leerlingen: Lara De Keyzer en Elia Gabsi
 • namens de lokale gemeenschap: Ann Van Haver en Stefanie Van De Velde
 • namens de leerkrachten:  Anneke Vanhout en Arne Wouters
 • namens het schoolbestuur: Luc Leyns

De directeur woont van rechtswege de vergaderingen bij en heeft een raadgevende stem

Anneke Vanhout is voorzitter en Arne Wouters is verslaggever.


1. Algemeen

Elke school gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap moet een schoolraad oprichten.
Ouders, personeel en de lokale gemeenschap participeren samen in het schoolbeleid en krijgen daarvoor elk evenveel vertegenwoordigers. 

Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod,  grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid … De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

De schoolraad houdt alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.

2. Bevoegdheid

De overlegbevoegdheid is van toepassing op materies met een reële impact op het dagdagelijkse leven in de school.

Bevoegdheden van de schoolraad :

 • De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die het personeel of de ouders aanbelangen
 • De schoolraad kan aan de directeur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school
 • De schoolraad verleent, op basis van het artikel 19 van het participatiedecreet, aan het schoolbestuur advies over elk ontwerp van beslissing inzake :
  • de bepaling van het profiel van de directeur
  • het studieaanbod
  • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties
  • de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden vervoer
  • de vasstelling van het nascholingsbeleid
  • het beleid inzake experimenten en projecten
 • De schoolraad overlegt, op basis van artikel 21 van het participatiedecreet, met het schoolbestuur over :
  • Het opstellen of wijzigen van het schoolreglement
  • Het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan ouders kunnen worden gevraagd, evenals de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend, voorzover deze regelingen niet zijn opgenomen in het schoolreglement
  • Het schoolwerkplan
  • Het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB
  • Elk ontwerp van beslissing inzake de jaarplanning van extramuros-activiteiten en parascolaire activiteiten
  • Elk ontwerp van beslissing inzake de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 17,§2,1°,a) en c) van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, levering en diensten
  • Elk ontwerp van beslissing inzake het welzijnsen veiligheidsbeleid op school
Inschrijvingen 2023-2024

Inschrijven voor het schooljaar 2023-2024 doet u via de volgende

procedure

Om persoonlijk over de inschrijvingsprocedure op de hoogte gehouden te worden

klik hier

Ben je geïnteresseerd in ons pedagogisch project en onze innovatieve aanpak? Kom dan langs op onze infomomenten en opendeurdag. Meer informatie terug te vinden op onze website onder 'Inschrijvingen'. Of aarzel niet om een persoonlijk gesprek aan te vragen op 02 672 38 67.

Download hier het volledige schoolreglement (2022-2023):

schoolreglement