Studieaanbod

Een studieaanbod dat haast alle deuren opent…


Het zorgende karakter van onze school is ook zichtbaar in ons studieaanbod.

Keuzeopties studieaanbod

In de eerste graad stapten we over naar een combinatie van traditioneel lesgeven en innovatief werken. We houden de vinger aan de pols door leerlingen van zeer dichtbij op te volgen via trajectbegeleiders en leerlingen hun eigen leerproces (traject) in handen te laten nemen. Moeilijkheden worden snel opgevangen en bijgewerkt, uitdagingen worden voortdurend aangeboden.

Over de jaren heen maken wij tevens de keuze om onze leerlingen extra taallessen aan te bieden (TAAL). Wij willen hen enerzijds opvoeden als meertalige leerlingen en anderzijds ook hun slaagkansen in de niet-taalvakken te verhogen. We doen dit door projectmatig een aantal maatschappelijke thema's aan te pakken. Deze lestijden worden via co-teaching aangeboden en iedere leerling krijgt de kans om zich in verschillende talen (Nederlands, Frans en Engels) te bekwamen. Daarnaast bieden we onze leerlingen in de tweede graad een extra lesuur wiskunde aan waardoor we al onze leerlingen de nodige basis kunnen aanleren. Voor leerlingen met een wiskundeknobbel wordt dit extra lesuur in de tweede graad gebruikt voor uitdieping of verbreding.

Door extra te investeren in een stevige basiskennis kunnen onze leerlingen een gerichte keuze maken voor de derde graad en hun hogere studies na het secundair.

 

Eerste graad

Eerste leerjaar

In het eerste middelbaar staan er acht trajectbegeleiders en twee trajectcoördinatoren ter beschikking van onze 80 leerlingen. Elk van deze begeleiders volgt een groepje van 8 à 10 leerlingen wekelijks op via de trajectgesprekken. Ze begeleiden hun leerlingen zowel (vak)inhoudelijk, als op gebied van leren leren als op het vlak van het psychosociale welbevinden. 

 

Extra talen: Frans

De leerlingen kunnen in hun eerste jaar kiezen of ze wel of geen Latijn wensen te volgen. Leerlingen die geen Latijn wensen te volgen, kiezen voor een trimestriële cluster van extra taaluren (TAAL),  STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) en het vak 'mens en samenleving' (over burgerzin en financiële geletterheid)

De andere vakken maken deel uit van het uitgebreid gemeenschappelijk gedeelte. Wij maken een bewuste keuze om in onze eerste graad naast de theoretische vakken ook artistieke vorming aan te bieden. We trachten de overgang van het lager naar het secundair te vergemakkelijken door het zelfstandig werken dat ze reeds hebben geleerd, op te nemen en in te voeren tijdens INDI-uren (individuele uren). Leerlingen kunnen tijdens deze lesuren kiezen tussen extra instructie, groepswerk voor oefeningen of zelfstandig werken. Dit betekent dat leerlingen met wat moeilijkheden voor wiskunde tot wel 9u wiskunde per week kunnen krijgen, of 9u Nederlands, of...

lessenrooster1
 

Bekijk de informatiebrochure van het eerste jaar

Download het lessenrooster voor het eerste leerjaar (verschuivingen mogelijk)

 

Tweede leerjaar

Keuze basisoptiesIn het tweede middelbaar kies je een basisoptie. De leerstof die je tijdens deze 5 uren krijgt, dient als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Het kan je helpen om op het einde van het tweede jaar een studierichting te kiezen die het best aansluit bij jouw interesses. In totaal zijn er 11 basisopties (meer info op www.ond.vlaanderen.be), waarvan het Lutgardiscollege er 4 aanbiedt: Klassieke talen (Latijn), Moderne talen en wetenschappen, Economie en organisatie en STEM-wetenschappen.


Wij bouwen in het tweede middelbaar voort op onze methode van het eerste jaar. Dat betekent dat we voor de hoofdvakken drie klassikale uren aanbieden, aangevuld met vier individuele uren (waarvan 1u trajectgesprek en 3u zelfstandig werk - INDI) en dat er sterk wordt ingezet op het gebruik van de eigen chromebook. Het aantal uren in het gemeenschappelijk gedeelte verkleint om zo ook onze basisopties (Latijn, moderne talen en wetenschappen, economie en organisatie en STEM) te kunnen aanbieden.

lessenrooster2

We blijven bovendien extra inzetten op remediëring (tot verplichte uren extra Nederlands of wiskunde) en differentiatie, waarvan deze laatste verschillende keuzevakken (programmeren, kunst en muziek, STEM-project,...) inhoudt. Meer informatie vind je in onze brochure of in onderstaand filmpje.

 

 

Bekijk hier de informatiebrochure van het tweede jaar 

Download het lessenrooster voor het tweede leerjaar

Tweede graad

Derde en vierde leerjaar

Derde jaar (met modernisering)

In het Lutgardiscollege kan je vanaf het derde middelbaar kiezen tussen 4 studierichtingen (finaliteit: doorstroom): 'Economische wetenschappen', 'Latijn', 'Moderne talen' en 'Natuurwetenschappen'.

De krijtlijnen die we voor de modernisering uittekenden in de eerste graad, vind je ook terug in de tweede graad. Zo wordt er wekelijks één trajectuur (TRAJECT) ingericht. Tijdens dit uur wordt er in groepjes van 10 leerlingen gewerkt op feedback geven, leren leren, bijkomende ondersteuning en welbevinden. Ook het stimuleren van individueel, zelfstandig werken (INDI) blijft geïntegreerd in de lessenrooster. We voorzien hier wekelijks 3 lesuren voor. Tijdens deze INDI's wordt extra ingezet op Nederlands, wiskunde en geschiedenis.

Leerlingen bepalen voor een stukje ook hun eigen rooster mee, want voor 2 lestijden per week kunnen zij gedurende één trimester een eigen vak kiezen. Zij hebben de mogelikheid om te kiezen tussen extra sport, STEM-project, DIY-project, artistieke vorming en programmeren.

 

Bekijk hier de informatiebrochure voor het derde middelbaar 

Download de lessentabel voor het derde leerjaar

 

Vierde jaar (voor modernisering)
Naast het gemeenschappelijk gedeelte (18u) biedt het Lutgardiscollege in het tweede jaar van de tweede graad de studierichtingen ‘Economie’, ‘Latijn’ en ‘Wetenschappen’ aan. Het schooljaar 2021-2022 is het laatste jaar dat deze richtingen in deze hoedanigheid worden onderwezen. Vanaf schooljaar 2022-2023 doet de modernisering immers ook zijn intrede in het vierde jaar.

Taalverrijking Engels
In de vierde jaar en de derde graad verkleint het aantal uren uit het gemeenschappelijk gedeelte. Leerlingen slaan stilaan een welbepaalde richting: economie, Latijn of wetenschappen in te slaan. Ook hier maken wij de keuze om de leerlingen lessen muzikale opvoeding en artistieke opvoeding (keuze) aan te bieden. In het vierde middelbaar krijgen alle leerlingen vijf uur wiskunde aangeboden: de basis is voor iedereen dezelfde, maar men kan kiezen voor een extra uur remediëring of een bijkomend uur uitbreiding.


Tot slot sluiten de leerlingen van het vierde jaar ook aan bij de modernisering van het tweede jaar voor hun keuzegedeelte. Gedurende 2 lesuren per week kunnen zij een vak naar keuze volgen. Het gaat dan om extra sport, artistieke vorming, programmeren, STEM, DIY-projecten,...

 

Bekijk de volledige lessentabel voor het vierde middelbaar 

Download de lessentabel voor het vierde middelbaar

Derde graad

Vijfde en zesde leerjaar

 

Optie DuitsNaast het beperkte gemeenschappelijk gedeelte (11u) biedt het Lutgardiscollege in de derde graad de studierichtingen ‘Economie-Moderne talen’, ‘Economie-Wiskunde’, ‘Latijn-Wiskunde’, ‘Latijn-Moderne talen’, ‘Moderne talen-Wetenschappen’ en ‘Wetenschappen-Wiskunde’ aan. Afhankelijk van de studierichting kunnen onze leerlingen kiezen voor:

  • 1u wetenschappelijk tekenen en 1u Duits of
  • extra 2u wiskunde (totaal max. 8u)

Ook hier maakt het Lutgardiscollege de keuze om ook de culturele weg op te gaan door het vak Esthetica aan alle leerlingen aan te bieden.

 

Bekijk de volledige lessentabel voor de derde graad 

Download de lessentabel voor de derde graad