Sabine Verheyden | Directie

Bestuur

Raad van Bestuur

Voorzitter: dhr. Daniël Poelman

 • Adres: Wollestraat 15, 2800 Mechelen

Leden en vertegenwoordigers:

 • vzw Aartsbisschoppelijke Colleges en Gestichten van Brussel, vertegenwoordigd door dhr. Pat Vandewiele
 • vzw Broeders Maristen van België, vertegenwoordigd door Br. Maurice Taildeman
 • Br. Roger Malfait;
 • Dhr. Luc Leyns, ondervoorzitter van de vzw – vertegenwoordiging lokale gemeenschap
 • Dhr. Luc Vandermosten, voormalig leerkracht en vakbondsafgevaardigde

Voordragen van nieuwe leden (2023)

 • Dhr. Dirk Hoornaert, vertegenwoordiging lokale gemeenschap
 • Mevr. Frieda Janse
 • Dhr. Nassim Alami, oud-leerlinge van de school
 • Mevr. Sarah Lamarti, oud-leerlinge van de school
 • De Raad van Bestuur is de organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en zij schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Zij heeft o.a. beslissingsbevoegdheid over:
 • de strategische doelstellingen op het niveau van de organisatie;
 • de goedkeuring van schoolreglementen en personeelsaangelegenheden;
 • het oprichten, sluiten of fusioneren van studierichtingen en het instellen en programmeren ervan van;
 • de beheersovereenkomst, het financieel plan en het jaarverslag;
 • alle collectieve regelingen inzake personeel;
 • principiële beslissingen over grote investeringsdossiers;
 • structurele samenwerkingsverbanden met derden.

Directie

Algemeen directeur: mevr. Sabine Verheyden

De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de school.

Vlaams Verbond voor Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO)

De scholen zijn aangesloten bij het Vlaams Verbond voor Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO) waarvan ze de leerplannen en de lessenroosters volgen. De Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst (DPB) staat in voor de begeleiding van de leerkrachten.

Inspectie

De scholen worden gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en geïnspecteerd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.