Sabine Verheyden | Directie

Schoolraad

  1. Algemeen

  Elke school gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap moet een schoolraad oprichten.
  Ouders, personeel en de lokale gemeenschap participeren samen in het schoolbeleid en krijgen daarvoor elk evenveel vertegenwoordigers. 

  Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod,  grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid … De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

  De schoolraad houdt alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.

  2. Bevoegdheid

  De overlegbevoegdheid is van toepassing op materies met een reële impact op het dagdagelijkse leven in de school.

  Bevoegdheden van de schoolraad :

  • De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die het personeel of de ouders aanbelangen
  • De schoolraad kan aan de directeur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school
  • De schoolraad verleent, op basis van het artikel 19 van het participatiedecreet, aan het schoolbestuur advies over elk ontwerp van beslissing inzake :
   • de bepaling van het profiel van de directeur
   • het studieaanbod
   • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties
   • de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden vervoer
   • de vasstelling van het nascholingsbeleid
   • het beleid inzake experimenten en projecten
  • De schoolraad overlegt, op basis van artikel 21 van het participatiedecreet, met het schoolbestuur over :
   • Het opstellen of wijzigen van het schoolreglement
   • Het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan ouders kunnen worden gevraagd, evenals de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend, voorzover deze regelingen niet zijn opgenomen in het schoolreglement
   • Het schoolwerkplan
   • Het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB
   • Elk ontwerp van beslissing inzake de jaarplanning van extramuros-activiteiten en parascolaire activiteiten
   • Elk ontwerp van beslissing inzake de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 17,§2,1°,a) en c) van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, levering en diensten
   • Elk ontwerp van beslissing inzake het welzijnsen veiligheidsbeleid op school