Sabine Verheyden | Directie

Visie & Strategie

Strategie

Samen met onze ouders, leerkrachten en leerlingen schreven wij onze strategische doelstellingen. Uit enquête bleek iedereen het Lutgardiscollege te beschrijven als een school waar iedereen zich thuis kan voelen. We hebben deze strategische doelstelling dan ook helemaal bovenaan ons lijstje gezet, daarnaast is de lat hoog leggen en houden of samenwerken aan een kwaliteitsvolle opleiding ons tweede doel.

Visie

Het Lutgardiscollege werkte de voorbije jaren verschillende beleidsdocumenten verder uit rond evaluatie, zorg en talenbeleid. Vaak gaat het hierbij om het neerschrijven van de verschillende activiteiten, ideeën en waarden die reeds jaren gangbaar zijn op ons college. Het uitschrijven maakt het zowel voor de leerkrachten en directie, als voor de ouders en leerlingen overzichtelijker en concreter. Daarnaast krijgen we ook een duidelijk beeld over de status van elk onderwerp waardoor sommige onderwerpen opnieuw terug te vinden zijn in ons schoolwerkplan.

De voorbije jaren werkten we hard aan onze nieuwe visietekst. Wij zijn er in geslaagd om de identiteit van onze school te beschrijven in 4 pijlers. Deze pijlers zijn het resultaat van een participatief traject met leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. School maken doen we samen. 

De 4 pijlers van de Lutgardisscholen

Leren en leven gaan hand in hand in de Lutgardisscholen. Wat je in onze kribbe, kleuter-, lagere en middelbare scholen leert, blijft je een leven lang bij. En van wat je er beleeft, leer je elke dag bij. ’Leren leven’ is de rode draad door ons opvoedingsproject. Dat steunt op vier pijlers. De Lutgardisscholen zijn kwaliteitsvolle, geborgen, sociale en talige scholen.

LEREN LEVEN in een kwaliteitsvolle omgeving

Onze scholen bieden kwaliteitsvol onderwijs aan. Met lessen van formaat en leermiddelen van niveau, in een moderne en prikkelende leeromgeving. Wat je in de Lutgardisscholen leert, blijft je bij. Daar zorgt elke leerkracht voor. Met passie, doorzettingsvermogen en geduld. Want elke leerling is anders. En iedereen leert op zijn of haar ritme. Bij ons gaat leren verder dan kennis verwerven. We stimuleren je om ook vaardigheden en attitudes aan te leren. Zaken die je bijblijven. Dingen die je doen groeien als peuter, kleuter, kind, jongere en mens.

LEREN LEVEN in een geborgen omgeving

Onze scholen zijn geborgen plaatsen. Je kent er iedereen meteen bij naam en toenaam. Leerlingen en leerkrachten gaan respectvol met elkaar om. Ons schoolklimaat is warm, gezellig en veilig. Je brengt een groot deel van je leven door op school. We willen dan ook dat je je thuis voelt bij ons. Daarom staan persoonlijke, sociale en studiebegeleiding bovenaan onze schoolagenda. Onze school wil alle leerlingen omringen met de nodige zorg, ondersteuning en remediëring. Bij ons ben je geen nummer. In de Lutgardisscholen van Brussel maken leerlingen en leerkrachten elke dag samen school.

LEREN LEVEN in een sociale, katholieke omgeving

Als katholieke dialoogschool geven de Lutgardisscholen levenslessen: lessen voor het leven en lessen in het leven. Onze leerkrachten leren je dan ook verder kijken dan de speelplaats lang is. Zo sta je op het einde van je schooltijd als verantwoordelijke wereldburger met beide voeten in de maatschappij. Onze scholen zijn gebouwd op meer dan honderd jaar onderwijsgeschiedenis. We laten ons inspireren door de katholieke waarden zoals gastvrijheid, solidariteit en verbondenheid die de broeders Maristen steeds hebben uitgedragen. Daarom geven we álle kinderen en jongeren gelijke onderwijskansen.

LEREN LEVEN in een talige omgeving

Taal staat centraal in de Lutgardisscholen. Taalvaardige leerlingen beschikken immers over een persoonlijke en maatschappelijke rijkdom. We spreken Nederlands op onze scholen. We begeleiden leerlingen en hun ouders om dat engagement aan te gaan. De aandacht voor taal betekent ook dat we verstaanbaar en transparant met hen communiceren. Ook wij willen leren. Begrijpen en begrepen worden.

Taal is troef!

Het Lutgardiscollege besteedt extra aandacht aan kwalitatief hoogstaand taalonderwijs op maat van elk kind. Wij leven vandaag in een ‘de wereld is mijn dorp’-cultuur, waar talenkennis nog belangrijker is geworden dan voorheen. Ook op onze school hechten wij veel belang aan omgaan met taal. Ons taalbeleid richt zich zowel op het ondersteunend vlak als op de klaspraktijk. Zo leren wij in de lessen Nederlands technieken om spelling onder de knie te krijgen, zoeken wij manieren om moeilijke teksten beter te begrijpen en oefenen wij alle vaardigheden in veel verschillende situaties. Ook in de niet-taalvakken trekken wij de lijn door. De leerlingen krijgen tips om bijvoorbeeld een moeilijke tekst uit de les aardrijkskunde of geschiedenis in te studeren, ze leren hoe ze de moeilijke woorden uit de chemieles moeten verwerken enz.

Het Lutgardiscollege speelt hier nog verder op in door vanaf het eerste jaar ondersteuning te geven voor de taalvakken, dit kan tijdens onze INDI-uren en dit zowel voor Nederlands als voor Frans in het eerste jaar. Omdat de laatste jaren hebben aangetoond dat een dergelijke ondersteuning ook voor Engels noodzakelijk is, wordt ook extra ondersteuning voor Engels voorzien. Liever een ander taalvak dan extra lesuren Nederlands, Frans of Engels? Ook dat kan op het Lutgardiscollege: naargelang het schooljaar wordt er al eens Spaans, extra Duits of Russissch onderwezen..

Op onze school trachten we zo een positief klimaat te creëren waar elke leerling op zijn/haar eigen manier leert omgaan met taal en dit op een degelijk niveau!

Zorg voor alle leerlingen!

Het Lutgardiscollege staat bekend om zijn familiale en zorgende aanpak voor alle leerlingen. Deze aanpak is o.a. terug te vinden in:

 

De leerlinggerichtheid van leerkrachten en directie

Onze leerlingen vormen steeds het uitgangspunt bij beslissingen of wijzigingen. Zo trachten wij hen steeds te betrekken bij belangrijke beslissingen en overleggen wij waar mogelijk. Bij alle taken en opdrachten worden zij steeds centraal geplaatst. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in:

  • het opstellen van de lessenroosters waar voor de eerste graad wordt gewerkt met een maximale spreiding van de (hoofd)vakken en een groepering van de uren voor sport, techniek en plastische opvoeding. Voor de tweede en de derde graad werken we vaker met blokuren, om de leerlingen zo voldoende tijd te geven om grotere oefeningen af te ronden.
  • het opstellen van de examenroosters gebeurt steeds in overleg met de vertegenwoordigers van de leerlingenraad. Zij krijgen een belangrijke stem en kunnen steeds wijzigigen aanvragen en voorstellen mee uitwerken.
  • het uitwerken van geïndividualiseerde of klassikale remediëringsvoorstellen om onze leerlingen alle mogelijke slaagkansen te bieden
  • een mogelijke wijziging van het schoolreglement: zo werd op vraag van de leerlingen het gsm-gebruik tijdens de pauzes én op de speelplaats toegelaten
  • het participatieve beleid rond het schoolgebeuren: de vertegenwoordigers van de leerlingenraad worden meermaals per jaar uitgenodigd om hun voorstellen en wensen kenbaar te maken. Samen zoeken wij dan uit wat haalbaar en mogelijk is.
  • de vertegenwoordiging van onze leerlingen in belangrijke participatieorganen zoals de leerlingenraad en de schoolraad

Het uitgebreide zorgcontinuüm

De zorgverlening op het Lutgardiscollege is geïntegreerd in het dagelijkse schoolgebeuren: in onze school zijn alle leerkrachten en directie bereikbaar en dit voor al onze leerlingen en voor alle ouders. Weet je niet onmiddellijk tot wie je te richten? Dan proberen we je hier alvast op weg te zetten.

Al onze jaren krijgen een apart trajectuur waar zij werken rond leren leren, planningen maken… Daarnaast gaat er ook uitgebreide aandacht naar het sociaal-emotioneel welbevinden van elke leerling, werken we aan een hechte klasgroep en wordt er vaak gedebatteerd over maatschappelijke en pedagogische thema’s. Tijdens dit trajectuur worden de leerlingen in groepjes van ca. 10 leerlingen begeleid door 1 trajectbegeleider. Je trajectbegeleider start samen met jou het volledige schooljaar en is jouw belangrijkste aanspreekpunt. Je kan steeds bij je trajectbegeleider terecht om over het schoolgebeuren zoals de klasgroep, evaluaties… te spreken.

Voor vakgebonden vragen of problemen kunnen leerlingen steeds terecht bij hun vakleraars. In het Lutgardiscollege staan wij erop om steeds in dialoog te gaan met onze leerlingen en nodigen hen daarvoor dan ook uit tijdens de middagpauzes, speeltijden of op andere afgesproken tijdstippen.

Wens je een meer individuele aanpak of overschrijden je vragen het schoolse gebeuren? Dan kan je ook hiervoor terecht bij onze leerlingbegeleider. De leerlingbegeleider is jouw vertrouwenspersoon en hanteert een meer persoonlijke aanpak om samen met jou een oplossing te zoeken. Door haar deskundigheid, de onderlinge overlegmomenten of de ‘cel’momenten met het CLB (centrum voor leerlingbegeleiding) kan er aan een diepgaandere oplossing worden gewerkt.

Tot slot is ook de directie een belangrijk en steeds bereikbaar aanspreekpunt voor iedere leerling en zijn of haar ouders en dit zowel voor schoolse als voor niet-schoolse aangelegenheden. 

Het uitvoerige anti-pestplan

“Pesten is niet cool” en op het Lutgardiscollege werd de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in activiteiten en acties tegen pesten. Wij trachten de pestproblematiek zowel curatief als correctief aan te pakken.

Curatief en preventief door jaarlijks verschillende workshops en informatiemomenten te organiseren. Hiermee starten we al tijdens de eerste week van september. Daarnaast worden tijdens het jaar tal van activiteiten georganiseerd om mekaar beter te leren kennen en te werken aan een positieve klassfeer (bv. ontmoetingstweedaagse, klasdagen, extra-muros…). Wij staan erop dat onze leerlingen zich respectvol gedragen ten opzichte van hun medeleerlingen en hun leerkrachten. Dit is dan ook een belangrijke afspraak in ons afsprakenbeleid.

Wanneer er zich een incident heeft voorgedaan, schakelen we over naar de correctieve aanpak: we zullen kort op de bal spelen, alle partijen aanhoren en vervolgens kort en krachtig reageren. Pesten wordt niet getolereerd op onze school! Merk je iets op dat niet kan op onze school? Mail dan naar meldpunt@lutgardiscollege.be.

 

Gepersonaliseerde maatregelen bij leermoeilijkheden

Wanneer een leerling het wat moeilijker heeft en verhoogde zorg noodzakelijk is, dan bekijken wij samen met de leerling en de ouders welke individuele zorgmaatregelen (sticordi) wij kunnen aanbieden. Dit kan gaan over:

  • differentiatie op vlak van tijd en instructie: bv. langere werktijden of  mondelinge toelichting van de vragen
  • differentiatie op vlak van opdrachten (bv. bij luisteroefeningen), het aanpassen van papierformaten, het vergroten van het lettertype…
  • flexibel omgaan met spellingsfouten
  • het toelaten van hulpmiddelen en/of ondersteunend materiaal zoals voorleessoftware

Voor sommige maatregelen wordt om een attest gevraagd, deze afspraken gebeuren steeds in onderling overleg met de leerlingbegeleiders en de directie.

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Bron: http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/M-decreet/veelgestelde-vragen-leraren-scholen.htm

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften die mits redelijke aanpassingen door de school het curriculum van het gewoon onderwijs kunnen volgen, krijgen nu het recht om zich in te schrijven in een gewone school. Redelijke aanpassingen zijn bijvoorbeeld laptops in de les, rekenmachines, langere toetstijden  enzovoort. Deze leerlingen zijn altijd al welkom geweest op het Lutgardiscollege (zie ook de gepersonaliseerde maatregelen bij leermoeilijkheden).

Leerlingen voor wie de aanpassingen die nodig zijn om de gewone leerdoelen te halen, onredelijk zijn en die dus een individueel aangepast curriculum nodig hebben, kunnen zich inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs. Ze  kunnen zich ook in een gewone school inschrijven, maar in dat geval moet de  school met het CLB, de klassenraad en de ouders overleggen of een individueel  aangepast curriculum mogelijk is. Vindt de school de aanpassingen die ze moet  doen niet redelijk, dan kan ze de inschrijving weigeren.

Meer informatie over het M-decreet vind je op de website van ‘Onderwijs Vlaanderen’ of via Klasse.be