Sabine Verheyden | Directie

Studieaanbod

Een studieaanbod dat haast alle deuren opent…

Het zorgende karakter van onze school is ook zichtbaar in ons studieaanbod.

Bij de modernisering stapten we over naar een combinatie van traditioneel lesgeven en innovatief werken. We houden de vinger aan de pols door leerlingen van zeer dichtbij op te volgen via trajectbegeleiders en leerlingen hun eigen leerproces (via individuele uren) in handen te laten nemen. Hierdoor kunnen we voortdurend extra uitdagingen aanbieden aan onze leerlingen, maar ook moeilijkheden snel opvangen en bijwerken.

Over de jaren heen maken wij tevens de keuze om onze leerlingen extra taallessen aan te bieden (TAAL). Wij willen hen enerzijds opvoeden als meertalige leerlingen en anderzijds ook hun slaagkansen in de niet-taalvakken te verhogen. We doen dit door projectmatig een aantal maatschappelijke thema’s aan te pakken. Deze lestijden worden via co-teaching aangeboden en iedere leerling krijgt de kans om zich in verschillende talen (Nederlands, Frans en Engels) te bekwamen. Daarnaast bieden we onze leerlingen in de tweede graad een extra lesuur wiskunde aan waardoor we al onze leerlingen de nodige basis kunnen aanleren. Voor leerlingen met een wiskundeknobbel wordt dit extra lesuur in de tweede graad gebruikt voor uitdieping of verbreding.

Door extra te investeren in een stevige basiskennis kunnen onze leerlingen een gerichte keuze maken voor de derde graad en hun hogere studies na het secundair.

Onze schoolvisie start vanuit de vitamines voor groei: Autonomie – Betrokkenheid – Competentie. Dit ABC staat centraal in ons beleid, ons studie-aanbod en onze dagelijkse schoolwerking. Bij de vitamines voor groei (gebaseerd op onderzoek van Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste) worden drie essentiële psychologische behoeftes van kinderen naar voren geschoven, namelijk: 

 • Autonomie: verwijst naar de mate waarin kinderen zichzelf zijn en een gevoel van psychologische vrijheid ervaren in hun dagelijkse denken, handelen en voelen. Wij geven eigenaarschap aan onze leerlingen zodat ze zichzelf kunnen zijn en zelf keuzes kunnen maken. Hoe implementeren wij autonomie?
   • Werken op eigen tempo/niveau tijdens de individuele uren (INDI)
   • In het eerste jaar ontdekkingstraject en vanaf het 2e jaar keuze tussen verschillende basisopties
   • Keuze- en verrijkingstrajecten in alle jaren
   • Begeleiding studiekeuze
 • Betrokkenheid: verwijst naar de mate waarin kinderen een hechte en warme band ervaren met belangrijke mensen uit hun directe omgeving. Wij willen dat onze leerlingen een warme en authentieke band ervaren met klasgenoten, medeleerlingen, leerkrachten … Hoe implementeren wij betrokkenheid?
   • Klein en familiale school
   • Wekelijkse leerling-trajectbegeleider gesprekken tijdens traject
   • Veilig klasklimaat d.m.v. ons afsprakenbeleid
   • Verbindende activiteiten zoals klasdagen en extra-murosactiviteiten
 • Competentie: verwijst naar de mate waarin kinderen zich bekwaam voelen om taken tot een goed einde te brengen. Wij kiezen ervoor onze leerlingen te helpen om haalbare uitdagingen te bereiken en hun vaardigheden te ontplooien. Hoe implementeren wij competentie?
   • In het eerste jaar ontdekkingstraject en vanaf het 2e jaar keuze tussen verschillende basisopties
   • Keuze- en verrijkingstrajecten in alle jaren
   • Leertijd maximaliseren d.m.v. ons afsprakenbeleid
   • Hulp bij leren leren en leren plannen tijdens traject
   • Werken op eigen tempo/niveau tijdens de individuele uren (INDI)
   • Evaluatiesysteem dat meer is dan cijfers en voorbereid op hoger onderwijs
   • Gratis bijlessen na school: Vas-Y en Brutus (BRUsselse TUtoren voor Scholieren)
   • Middagactiviteiten
   • Taalbeleid

Eerste leerjaar

In het eerste middelbaar staan er acht trajectbegeleiders en twee trajectcoördinatoren ter beschikking van onze 80 leerlingen. Elk van deze begeleiders volgt een groepje van 8 à 10 leerlingen wekelijks op via de trajectgesprekken. Ze begeleiden hun leerlingen zowel (vak)inhoudelijk, als op gebied van leren leren als op het vlak van het psychosociale welbevinden. In het eerste jaar staan er per week twee vaste trajectgesprekken ingepland: 

 • op maandag evalueert elke leerling, samen met zijn trajectbegeleider, de te bereiken doelen van de afgelopen week. Wat ging goed? Wat ging minder vlot? Wat kan nog af- of bijgewerkt worden? 
 • op donderdag overloopt elke leerling, samen met zijn/haar trajectbegeleider, de geziene leerstof van de afgelopen week en stelt de leerling zijn/haar planning op voor de komende trajecturen.

De leerlingen kunnen in hun eerste jaar kiezen of ze wel of geen Latijn wensen te volgen. Leerlingen die geen Latijn wensen te volgen, kiezen voor een trimestriële cluster van extra taaluren (TAAL),  STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) en het vak ‘mens en samenleving’ (over burgerzin en financiële geletterheid)

De andere vakken maken deel uit van het uitgebreid gemeenschappelijk gedeelte. Wij maken een bewuste keuze om in onze eerste graad naast de theoretische vakken ook artistieke vorming aan te bieden. We trachten de overgang van het lager naar het secundair te vergemakkelijken door het zelfstandig werken dat ze reeds hebben geleerd, op te nemen en in te voeren tijdens INDI-uren (individuele uren). Leerlingen kunnen tijdens deze lesuren kiezen tussen extra instructie, groepswerk voor oefeningen of zelfstandig werken. Dit betekent dat leerlingen met wat moeilijkheden voor wiskunde tot wel 9u wiskunde per week kunnen krijgen, of 9u Nederlands, of…


Tweede leerjaar

In het tweede middelbaar kies je een basisoptie. De leerstof die je tijdens deze 5 uren krijgt, dient als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Het kan je helpen om op het einde van het tweede jaar een studierichting te kiezen die het best aansluit bij jouw interesses. In totaal zijn er 11 basisopties (meer info op www.ond.vlaanderen.be), waarvan het Lutgardiscollege er 4 aanbiedt: Klassieke talen (Latijn), Moderne talen en wetenschappen, Economie en organisatie en STEM-wetenschappen.

Wij bouwen in het tweede middelbaar voort op onze methode van het eerste jaar. Dat betekent dat we voor de hoofdvakken drie klassikale uren aanbieden, aangevuld met vier individuele uren (waarvan 1u trajectgesprek en 3u zelfstandig werk – INDI) en dat er sterk wordt ingezet op het gebruik van de eigen chromebook. Het aantal uren in het gemeenschappelijk gedeelte verkleint om zo ook onze basisopties (Latijn, moderne talen en wetenschappen, economie en organisatie en STEM) te kunnen aanbieden.

We blijven bovendien extra inzetten op remediëring (tot verplichte uren extra Nederlands of wiskunde) en differentiatie, waarvan deze laatste verschillende keuzevakken (programmeren, kunst en muziek, STEM-project,…) inhoudt. 

 

 

Tweede graad

In de tweede graad verkleint het aantal uren uit het gemeenschappelijk gedeelte. Leerlingen slaan stilaan een welbepaalde richting in. In het Lutgardiscollege kan je vanaf het derde middelbaar kiezen tussen 4 studierichtingen (finaliteit: doorstroom): ‘Economische wetenschappen‘, ‘Klassieke talen‘, ‘Moderne talen‘ en ‘Natuurwetenschappen‘.

De krijtlijnen die we voor de modernisering uittekenden in de eerste graad, vind je ook terug in de tweede graad. Zo wordt er wekelijks één trajectuur (TRAJECT) ingericht. Tijdens dit uur wordt er in groepjes van 10 leerlingen gewerkt op feedback geven, leren leren, bijkomende ondersteuning en welbevinden. Ook het stimuleren van individueel, zelfstandig werken (INDI) blijft geïntegreerd in de lessenrooster. We voorzien hier in het derde jaar wekelijks 4 lesuren voor en in het vierde jaar 3 lesuren.

In de tweede graad krijgen alle leerlingen vijf uur wiskunde aangeboden + 1 uur INDI. Omdat extra in te zetten op taal bieden wij in het derde jaar het vak taalgericht vakonderwijs aan.

Ook in de tweede graad is er een verrijkingstraject: via een doorschuifsysteem leren de leerlingen van het derde jaar meer over wereldburgerschap, ICT, taallabo en artistieke vorming. In het vierde jaar werd er gekozen voor de vakken wereldburgerschap, programmeren, STEM en taallabo (voor de leerlingen met een sterke interesse voor moderne talen in de derde graad) en Euclidische meetkunde (voor de leerlingen met een sterke interesse voor wiskunde in de derde graad).

Derde graad

Naast het beperkte gemeenschappelijk gedeelte (11u) biedt het Lutgardiscollege in de derde graad de studierichtingen ‘Moderne Talen‘,  ‘Economie-Moderne talen’, ‘Economie-Wiskunde’, ‘Latijn-Wiskunde’, ‘Latijn-Moderne talen’, ‘Latijn-Wetenschappen‘, ‘Moderne talen-Wetenschappen’ en ‘Wetenschappen-Wiskunde’ aan.

In de derde graad wordt er tijdens de 3 INDI-uren geen gebruik meer gemaakt van een werklijst, maar wordt er gekeken naar de vragen en noden van de leerlingen. Een team van vakleerkrachten ondersteunt de leerlingen bij bv. voorbereiden van ingangsexamens, extra ondersteuning bij oefeningen, herhaling van geziene leerstof…

Tijdens de periode tussen januari en april hebben de leerling de mogelijkheid om te kiezen voor een verrijkingstraject. Aangeboden vakken zijn o.a. CAD en design, spelontwerp, filosofie, recht, STEM…

Eerste en tweede graad

 Tijdens de INDI-uren (individuele uren) zet onze school in op zelfstandig werken voor enkele vakken:

 • 1ste jaar: Nederlands – Wiskunde – Frans
 • 2e jaar: Nederlands – Wiskunde – NRT
 • 3e jaar: Nederlands – Wiskunde – Geschiedenis – Godsdienst
 • 4e jaar: Nederlands – Wiskunde – Godsdienst

Leerlingen kunnen tijdens deze INDI-uren kiezen tussen individueel werken (stilteklas), per twee werken (duoklas) of groepswerk (groepswerkklas). Er is ook de mogelijkheid om te kiezen voor extra instructie (al dan niet verplicht), waarbij de leerstof wordt herhaald in kleine groepjes. Daarnaast kunnen de leerlingen hun lesuren zelf inplannen volgens hun noden: tijdens de individuele trajecturen werkt iedere leerling op zijn/haar tempo aan de te behalen doelen. Zij leren hiervoor een digitale planning te maken zodat ze hun eigen leerproces leren sturen en zo leren omgaan met hun eigen sterktes en zwaktes. Leerlingen krijgen steeds een opdracht die aansluit bij zijn/haar niveau: de opdrachten variëren van groen (basis) naar zwart (expert). Leerlingen die het wat moeilijker hebben, kunnen tijdens deze uren de nodige remediëring krijgen zodat ook zij een stevige basiskennis opbouwen. Zo kunnen leerlingen in het eerste jaar ervoor kiezen om tot 9u wiskunde of 9u Nederlands of … te hebben. Leerlingen waarbij het traject vlot loopt, kunnen o.a. via digitale tools meer probleemoplossende oefeningen krijgen of werken intensief aan meer verdiepende talenkennis,… 

In het eerste en tweede jaar kunnen leerlingen die alle doelen bereikt hebben kunnen besluiten om een extra keuzevak te kiezen: zo wordt er programmeren, Grieks, sport, lezen … aangeboden.

Derde graad

In de derde graad wordt er geen gebruik meer gemaakt van een werklijst, maar wordt er gekeken naar de vragen en noden van de leerlingen. Een team van vakleerkrachten ondersteunt de leerlingen bij bv. voorbereiden van ingangsexamens, extra ondersteuning bij oefeningen, herhaling van geziene leerstof…

Tijdens de periode tussen januari en april hebben de leerling de mogelijkheid om te kiezen voor een verrijkingstraject. Aangeboden vakken zijn o.a. CAD en design, spelontwerp, filosofie, recht, STEM…

Afsprakenbeleid

In het schooljaar 2022-2023 is onze school gestart met een nieuw afsprakenbeleid. Het afsprakenbeleid bestaat uit een lijst met 10 afspraken die beschrijven welk gedrag onze school van de leerlingen verwacht. Bij het niet naleven van de afspraken wordt dit genoteerd in een persoonlijke opvolgkaart die zowel door de vakleerkrachten, trajectbegeleiders, ouders als de leerling zelf digitaal geraadpleegd kunnen worden. Leerlingen die de afspraken niet naleven worden enerzijds gesanctioneerd (werkstudie, avondstudie, vastlegging contract, schorsing) en anderzijds begeleid door de trajectbegeleider, tuchtprefect en/of directie. 

Met dit afsprakenbeleid wil onze school:

 • een veilige leeromgeving creëren voor leerling én leerkracht
 • een plaats bieden waar iedereen zichzelf kan zijn
 • een leeromgeving creëren waarin leerkansen optimaal benut kunnen worden door de lestijd te optimaliseren

Evaluatiesysteem

Het Lutgardiscollege heeft gekozen voor een tweeledig evaluatiesysteem over de jaren heen: in de lagere jaren wordt er voornamelijk gewerkt met permanente evaluatie, zo trachten we onze leerlingen de juiste studiemethode aan te leren. Om onze leerlingen verder voor te bereiden op het hoger onderwijs, wordt in de loop van de leerjaren het deel permanente evaluatie afgebouwd en het examengedeelte vergroot. Zo wordt in de derde graad voornamelijk gewerkt met semestriële examenreeksen. Naast het bevragen van inhoudelijk kennis, maakt ook de vooruitgang op gebied van (vakspecifieke) vaardigheden en attitudes deel uit van het evaluatiesysteem. 

In de eerste graad worden de meeste vakken door middel van permanente evaluatie beoordeeld, we dagen de leerlingen op het gebied van leren leren uit door gradueel synthesetoetsen (grotere hoeveelheden) in te voeren. Zo willen we hen beter voorbereiden voor hun examenreeksen, die starten vanaf het tweede middelbaar (juni). In het eerste jaar van de eerste graad wordt voornamelijk met kleine overhoringen gewerkt (KO’s), voor een aantal vakken worden er ook synthesetoetsen georganiseerd. De synthesetoetsen tellen voor 30% mee bij het dagelijks werk van het eerstvolgende rapport. In het tweede jaar van de eerste graad wordt eveneens met kleine overhoringen gewerkt (KO’s) en neemt het aantal synthesetoetsen toe, zowel wat betreft aantal vakken als wat betreft intensiteit. We sluiten het schooljaar af (juni) met een korte examenreeks. De cijfers voor de synthesetoetsen en de examencijfers worden voor 50% verrekend in het eerstvolgende rapport. 

In de tweede graad worden er opnieuw verschillende vakken beoordeeld door middel van permanente evaluatie, aangevuld met examenreeksen in december en juni. Het semester- en jaartotaal voor deze examenvakken wordt als volgt berekend: 50% op het dagelijks werk en 50% op de examens. In het tweede trimester (januari – april) leggen de leerlingen synthesetoetsen af voor de meeste vakken. Deze volgen elkaar korter op dan in de eerste graad om de leerlingen te leren meerdere grotere hoeveelheden in een korte periode te verwerken. Deze synthesetoetsen worden voor 50% meegerekend in het eerstvolgende rapport.

In de derde graad worden slechts enkele vakken beoordeeld door middel van permanente evaluatie. Voor de andere vakken van de derde graad zijn er twee examenreeksen (Kerst en juni), telkens gedurende 10 dagen. Het semester- en jaartotaal voor deze vakken wordt berekend volgens de verhouding: 1/3 op het dagelijks werk en 2/3 op de examens.

Eerste en tweede graad

In de eerste en tweede graad worden de leerlingen begeleid in studiekeuze via infomomenten en gesprekken met de trajectcoördinator en/of vakleerkrachten. Leerlingen kunnen ook steeds terecht bij onze leerlingbegeleidster en het CLB voor hulp bij het maken van een studiekeuze.

In het eerste jaar kunnen de leerlingen via de trimestriële cluster van extra taaluren (TAAL),  STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) en het vak ‘mens en samenleving’ (over burgerzin en financiële geletterheid) reeds ontdekken waar hun interesse ligt. In het tweede middelbaar kiezen de leerlingen een basisoptie. De leerstof die ze tijdens deze 5 uren krijgt, dient als kennismaking zodat leerlingen kunnen ontdekken waarvoor ze aanleg en belangstelling hebt. Onze school biedt 4 basisopties aan in het tweede leerjaar: Klassieke talen (Latijn), Moderne talen en wetenschappen, Economie en organisatie en STEM-wetenschappen.

Derde graad

In de derde graad starten de leerlingen met het maken van een portfolio waarbij ze d.m.v. verschillende activiteiten inzicht krijgen in mogelijke studiekeuzes voor het hoger onderwijs. Activiteiten die hun hierbij kunnen helpen, variëren per schooljaar (o.a. de SID-in beurs, deelname aan de YOUCA-dag, een bezoek aan JOB-X…). Andere activiteiten zijn bv. oud-leerlingen die langskomen om te vertellen over het hoger onderwijs, professionals die komen praten over het werkveld, het CLB dat langskomt…

Talent for teaching

Onze school neemt deel aan het project “Talent for teaching”. Hierbij worden leerlingen uit de derde graad aangemoedigd om te kiezen voor het beroep van leerkracht door hen, via verschillende opdrachten, kennis te laten maken met het beroep van leerkracht.